home > De algemene voorwaarden van Uitnodigingskaartmaken.nl

De algemene voorwaarden van Uitnodigingskaartmaken.nl

Deze voorwaarden van Uitnodigingskaartmaken.nl, een dienst van ZeepenSoap, zijn met ingang van 01 januari 2012 van toepassing.

1. Definities

Kaart

Een door gebruiker met behulp van de Uitnodigingskaartmaken.nl website gemaakte kaart.

Website

De website van Uitnodigingskaartmaken.nl, die te vinden is op Uitnodigingskaartmaken.nl

Gebruiker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.

Dienst

De ter beschikking stellen van de Uitnodigingskaartmaken.nl website met al haar mogelijkheden, het drukken van één of meerdere kaarten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.

Ontvanger

De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van de kaart van Uitnodigingskaartmaken.nl.

Overeenkomst

De overeenkomst waarbij Uitnodigingskaartmaken.nl en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.

Opdracht

De opdracht aan Uitnodigingskaartmaken.nl tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht. Uitnodigingskaartmaken.nl behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

4. De Dienst

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene Voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Uitnodigingskaartmaken.nl. Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de kaart. Het is gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van de kaarten een buitenlands adres op te geven. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk te worden ingediend. Na genoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.

Uitnodigingskaartmaken.nl gebruikt PostNL voor het verzenden van de kaarten. Uitnodigingskaartmaken.nl zal er alles aan doen om de kaarten op de juiste tijd en datum bij PostNL post af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. Uitnodigingskaartmaken.nl is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van een kaart op een onjuiste datum of onjuist adres.

5. Aanmelding gebruiker

De gebruiker kan zich aanmelden waarbij dan er diverse voordelen voor de gebruiker tot beschikking komen. Een gebruiker mag zich slechts één keer aanmelden. Het aanmelden met verschillende e-mail adressen is dan ook niet toegestaan. Het gebruik van foutieve gegevens bij het aanmelden is ook niet toegestaan. Indien Uitnodigingskaartmaken.nl dubbele en/of foutieve gegevens ontvangt bij aanmelding van een gebruiker, is Uitnodigingskaartmaken.nl niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

6. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De gebruiker vrijwaart Uitnodigingskaartmaken.nl voor alle aansprakelijkheid van derden terzake van de inhoud of uiterlijk van de kaart.

De gebruiker vrijwaart Uitnodigingskaartmaken.nl voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.

De gebruiker vrijwaart Uitnodigingskaartmaken.nl voor alle aansprakelijkheid van derden terzake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk terzake schade als gevolg van de inhoud of uiterlijk van de kaart en terzake van het ongewenst ontvangen door de ontvanger.

Uitnodigingskaartmaken.nl heeft het recht om opdrachten inzake kaarten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van Uitnodigingskaartmaken.nl.

Uitnodigingskaartmaken.nl heeft het recht om opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.

Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde kaarten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. Uitnodigingskaartmaken.nl is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.

Indien Uitnodigingskaartmaken.nl als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden, zoals leveranciers, technische diensten en/of telecommunicatiediensten, niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen, is Uitnodigingskaartmaken.nl niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

7. Prijzen en betaling

Gebruiker is aan Uitnodigingskaartmaken.nl de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de dienst en anderzijds voor de vergoeding van de portokosten. De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen. De vergoedingen worden via een éénmalige machtiging, overboeking, Credit Card of iDeal voldaan. Uitnodigingskaartmaken.nl maakt voor de online betalingen gebruik van de diensten van de Kaarten Carrousel / Concepten Carrousel BV.

8. Beveiliging

Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Uitnodigingskaartmaken.nl de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Uitnodigingskaartmaken.nl kan ter zake geen garantie geven.

9. Annulering

De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk te annuleren, mits deze annulering uiterlijk voor 12.00 uur van de door gebruiker opgegeven verstuurdatum Uitnodigingskaartmaken.nl heeft bereikt. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de kaarten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

10 Copyright en eigendom

De beelden, foto's en/of illustraties op de website zijn eigendom van Uitnodigingskaartmaken.nl en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden anders dan voor het creëren van een Uitnodigingskaartmaken.nl kaart. Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins openbaar gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitnodigingskaartmaken.nl.

11. Klantenservice

Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van Uitnodigingskaartmaken.nl. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Per mail bereikbaar via de link contact op de website of via service@fuitnodigingskaartmaken.nl.

12. Wijziging voorwaarden

De voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door Uitnodigingskaartmaken.nl te allen tijde worden gewijzigd.

13. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen gebruiker en Uitnodigingskaartmaken.nl kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Alkmaar.

Gebruik van de Uitnodigingskaartmaken.nl website betekent de volledige aanvaarding van bovenstaande voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 17-03-1981. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos verstrekt.

Prijscalculator ×

Kies een categorie

Soort kaart

Formaat

Papiersoort

Enveloppen

Aantal kaarten

Aantal enveloppen

Totaalprijs: